Po-Pá: 8:00 - 18:00

+420 608 920 800

podatelna@gurecky.cz

Facebook

Ceník

S klientem je možné se domluvit na smluvní odměně a pokud není dohodnuta smluvní odměna je po klientovi požadovaná mimosmluvní odměna.

První porada s advokátem, kdy je klientem zpravidla pouze předestřen samotný důvod návštěvy a podstata požadované právní pomoci, je poskytována bezplatně. Při této jsou také zpravidla klientovi sděleny informace o odměně.

Smluvní odměna

Smluvní odměna je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem, když se tito dohodnout o částce, za níž bude právní pomoc poskytována. Ujednání o smluvní odměně je pak buď součástí smlouvy o poskytování právních služeb, nebo je sjednáno samostatně pro každý jednotlivý případ. Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta a vždy stanovena vzájemnou dohodou, která předchází počátku poskytování právních služeb.

Klientům, kteří právních služeb využívají dlouhodoběji a průběžně, se nabízí také sjednání paušální měsíční odměny za poskytování právních služeb. Odměna advokátovi má zohledňovat jednak rozsah a složitost právní pomoci poskytnuté klientovi, dále její časovou náročnost a v neposlední řadě také míru zodpovědnosti advokáta. Značnou výhodou dlouhodobějšího zastupování je také znalost poměrů klienta, jeho potřeb, požadavků apod., což urychluje jak zadání požadavků na právní služby, tak i jejich poskytnutí advokátní kanceláří, stejně jako vyšší možnosti poskytnout službu se znalostí všech potřebných rozhodných skutečností a znalostí získaným právě v rámci dlouhodobého zastoupení.

Smluvní odměna je vždy individuální záležitost. V zásadě vycházíme u smluvní odměny z určité částky hrazené klientem advokátovi měsíčně na základě faktury, tj. daňového dokladu. V případě, že je poskytováno poradenství přes internet na základě dotazů klientů je cena specifikována v závislosti na obtížnosti dotazu a klientovi účtováno poté, kdy ji tento, před poskytnutím právní pomoci, odsouhlasí.

Mimosmluvní odměna

Při stanovování mimosmluvní odměny je vycházeno z vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Odměna je pak závislá na počtu a druhu úkonů provedených ve věci. Advokát má vedle nároku na odměnu také nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené uvedenou vyhláškou. V každém konkrétním případě seznamujeme klienta s případnými dalšími informacemi týkajícími se odměny a dalších nároků, a které se vztahují k požadované právní službě.

Copyright © 2023, všechna práva vyhrazena. Advokát Mgr. Tomáš Gurecký - Ostrava, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín, Opava, Karviná, Havířov, Bohumín, Čadca, Žilina, Praha.